Udostępnij

Statut

Statut

STATUT WIELKOPOLSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU BADMINTONA


Rozdział I – Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Wielkopolski Okręgowy Związek Badmintona iw Poznaniu jest Związkiem Sportowym zwanym dalej„Związkiem” w skrócie WOZB-ad.

§2

Terenem działania Związku jest obszar województwa wielkopolskiego, a siedzibą jego władz jest miasto Poznań.

§3

Związek działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§4

1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Związku jest prawem chroniona.

§5

Związek jest członkiem bezpośrednim Polskiego Związku Badmintona i w swej działalności kieruje się także jego statutem, regulaminami, uchwałami i wytycznymi jego władz.

§6

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków i działaczy. Dla realizacji określonych celów statutowych związek może zatrudniać pracowników.

§7

Związek używa pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II – Cel i środki działania

§8

1. Celem Związku jest popularyzacja i rozwój gry w badmintona wśród społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży, jako formy rekreacji, podnoszenie poziomu wyczynu, reprezentowanie tej konkurencji sportowej na terenie swego działania.
2. Cele o których mowa w punkcie 1. Związek realizuje w szczególności poprzez:
· Zrzesza kluby, organizacje, stowarzyszenia i instytucje prowadzące sekcje badmintona na terenie działania.
· Wydaje komunikaty i regulaminy określające (w oparciu o przepisy i postępowania PZBad) zasady organizowanych przez siebie imprez, wytyczne dla działalności swoich członków, roczne programy imprez i szkoleń oraz kontroluje przestrzeganie przez siebie i członków Związku regulaminów, wytycznych i komunikatów PZBad.
· Organizuje lub powierza organizację zawodów i imprez sportowych, a szczególności Mistrzostw Okręgu.
· Opracowuje kalendarz wojewódzkich imprez sportowych w korelacji z kalendarzem sportowym PZBad.
· Prowadzi działalność szkoleniową trenerów, instruktorów oraz sędziów.
· Nadaje klasy sportowe zawodnikom oraz czuwa nad zachowaniem przez nich zasad amatorstwa i wysokiego poziomu moralnego.
· Rozwija działalność informacyjno – propagandową badmintona współdziałając w tym zakresie z prasą, radiem i telewizją.
· Nadzoruje i koordynuje działalność swych członków.
· Opracowuje system współzawodnictwa sportowego na terenie województwa w uzgodnieniu z władzami sportowymi.
· Stosuje inne środki działania zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędne do realizacji statutowych celów.

§9

1. W celu pozyskania środków na działalność sportową Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Stowarzyszenie cały swój dochód przeznacza na działalność statutową.

§10

Realizując zadania statutowe Związek:
1. Przestrzega obowiązujących przepisów i wytycznych właściwych władz terenowych oraz współdziała z nimi.
2. Współdziała z uczelniami sportowymi, władzami oświatowymi oraz innymi władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi w rozwoju badmintona.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Związku dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§12

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej i Sportowe Spółki Akcyjne, posiadające sekcje badmintona i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym.
2. Członkostwo zwyczajne powstaje na podstawie pisemnie złożonego wniosku, z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Związku.

§13

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne działające za pośrednictwem swojego przedstawiciela i osoby fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Związku.
2. Członkiem wspierającym (osoby prawne) mogą być instytucje, przedsiębiorstwa, spółki i inne podmioty działalności gospodarczej w kraju i za granicą.
3. Członkostwo wspierające powstaje z chwilą wpisania (na podstawie złożonego wniosku) na listę członków wspierających.

§14

Członkami honorowymi (w tym Prezesem Honorowym) zostają osoby fizyczne, którym nadano tę godność za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania badmintona w Wielkopolsce.

§15

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
· Uczestnictwa przez swych delegatów w Walnym Zjeździe
· Wyboru władz Związku oraz delegatów na Walne Zgromadzenie PZB-ad.
· Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniach na zasadach określonych przez Zarząd Związku.
· Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku oraz oceniać ich działania.
· Korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowych działań Związku.
2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi mają prawo brać udział w obradach statutowych organów Związku z głosem doradczym.

§16

Członkowie są obowiązani do:
1. Dbania o dobre imię Związku oraz właściwy klimat wokół badmintona.
2. Ścisłego przestrzegania statutu Związku i PZBad oraz innych przepisów wewnątrzzwiązkowych i powszechnie obowiązującego prawa.
3. Realizacji uchwał podjętych przez statutowe organy Związku.
4. Aktywnej działalności dla rozwoju i podnoszenia poziomu badmintona w Wielkopolsce oraz realizacji zadań statutowych Związku.
5. Dbania o poziom moralno-wychowawczy i sportowy działaczy społecznych, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz innych pracowników zatrudnionych w badmintonie.

§17

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminie ustalonych przez Walny Zjazd Delegatów.

§18

Członkowie Związku za naruszenie postanowień statutu i innych przepisów wewnątrzzwiązkowych podlegają odpowiedzialności organizacyjnej i dyscyplinarnej.

§19

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1. Podjęcia uchwały na podstawie pisemnego wystąpienia klubu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec związku.
2. Likwidacji klubu z datą wykreślenia z rejestru sądowego lub innego rejestru publicznego.
3. Skreślenia z listy członków Związku.
4. Dwuletniego niepłacenia składki członkowskiej.
5. Uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu ze Związku.

§20

1. Skreślenie członka zwyczajnego Związku może nastąpić w wypadku braku aktywności w realizacji zadań statutowych.
2. Wykluczenie członka zwyczajnego Związku może nastąpić jeżeli wyrządził szkodę interesom Polskiego Związku Badmintona wskutek naruszenia Statutu lub postanowień władz Związku.
3. O ustaniu członkostwa zwyczajnego Związek zawiadamia każdorazowo PZB-ad.

§21

Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:
1. Przyjęcia pisemnego wniosku o wykreślenie z listy członków wspierających.
2. Likwidacji jednostki organizacyjnej będącej członkiem wspierającym.
3. Uprawomocnienie się decyzji o wykluczenie ze Związku.

§22

Członkostwo honorowe ustaje w przypadku:
1. Śmierci
2. Pisemnej rezygnacji
3. Podjęcia uchwały o pozbawieniu członkostwa honorowego.

§23

Od decyzji o skreśleniu lub wykluczenia przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział IV – Władze Klubu

§24

Władzami Związku są:
1. Walny Zjazd Delegatów.
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.

§25

1. Kadencja władz trwa cztery lata.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.

§26

Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Delegatów, który jest zwoływany przez Zarząd co 2 lata jako sprawozdawczy i co 4-lata jako sprawozdawczo-wyborczy.

§27

1. Walny Zjazd może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd, w ciągu 30 dni, od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami dla których został zwołany.
· Uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów.
· Na wniosek Komisji Rewizyjnej
· Na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków

§28

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1. Uchwalanie ogólnych kierunków działalności Związku i programu działania na okres najbliższej kadencji.
2. Uchwalanie statutu i jego zmian.
3. Uchwalanie rozwiązania Związku,
4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6. Wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
7. Wybór Komisji Rewizyjnej,
8. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
9. Rozpatrywanie zgłoszonych wniosków,
10. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Związku,
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu.

§29

1. W przypadku nie udzielenia absolutorium Zarządowi bądź niektórym jego członkom Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów może zobowiązać Zarząd bądź te osoby do dopełnienia w wyznaczonym terminie określonych czynności.
2. W przypadku nie udzielenia absolutorium całemu Zarządowi następuje głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym jego członkom. Osoby, którym nie udzielono absolutorium nie mogą na tym Walnym Zjeździe Delegatów kandydować w wyborach do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§30

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów rozstrzyga wyłącznie sprawy, dla których został zwołany.
1. Ewentualny wybór nowych członków władz nie przedłuża kadencji.

§31

W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1. Delegaci – z głosem stanowiącym,
2. Nie będący delegatami – z głosem doradczym:
· Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
· Członkowie honorowi,
· Zaproszeni goście.

§32

Walny Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu Zjazdu, przy czym:
1. Zjazd otwiera Prezes, po czym następuje wybór Przewodniczącego Zjazdu i uchwalenie Regulaminu,
2. Uchwały (za wyjątkiem zmian statutu i rozwiązania Związku) zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 50% w pierwszym terminie i bez względu na liczbę delegatów w drugim terminie.

§33

Uprawnione do uczestnictwa osoby zawiadamia się o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem tego Zjazdu, załączając sprawozdanie ustępującego
Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§34

1. Zarząd składa się z 5-7 członków, w tym:
· Prezesa
· Wiceprezesa
· Sekretarza
· Pozostałych członków
2. Prezes Związku wybierany jest w oddzielnym głosowaniu w pierwszej kolejności.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes.

§35

Prezes kieruje całokształtem prac Związku i reprezentuje go równocześnie na zewnątrz. Do kompetencji Prezesa należy również zwoływanie zebrań Zarządu i Prezydium.

§36

1. Sekretarz jest powoływanym przez Zarząd urzędującym członkiem Zarządu kierującym pracą Biura.
2. Nie może łączyć funkcji:
· Sekretarza i Przewodniczącego Rady Trenerów
· Sekretarza i Przewodniczącego Kolegium Sędziów.

§37

Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
1. Śmierci
2. Przyjęcia pisemnej rezygnacji
3. Uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczeniu z władz,

§38

W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie:
1. Zarząd powierza jednemu ze swych członków pełnienie obowiązków osoby ustępującej,
2. Zarząd dokoptowuje nowych członków (przy czym ich ilość nie może przekraczać trzech) – stosownie do pełnionej funkcji ustępującego, z pośród osób które dostały w kolejności największą liczbę głosów.

§39

Dal usprawnienia swojej pracy i podziału kompetencji wśród swoich członków Zarząd może uchwalić Regulamin Organizacyjny.

§40

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1. Realizowanie uchwał Walnego Zjazdu,
2. Reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu,
3. Zarządzanie majątkiem Związku,
4. Uchwalanie planów pracy i preliminarzy finansowych,
5. Podejmowanie uchwał o przyjęciu lub ustaniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego,
6. Zwoływanie Walnego Zjazdu,
7. Ustalanie rozdziału mandatów na Walny Zjazd (klucza wyborczego)ogłaszanego 6 miesięcy przed upływem kadencji według stanu na 2 miesiące przed ustaloną datą Walnego Zjazdu Delegatów,
8. Uchwalanie Regulaminów Organizacyjnych,
9. Podejmowanie uchwał dotyczących ustania członkostwa w Zarządzie i wynikających z tego konsekwencji,
10. Powoływanie kadry wojewódzkiej,
11. Zatwierdzanie regulaminów Rady Trenerów, Kolegium Sędziów i Biura,
12. Ustalanie składki członkowskiej i innych opłat związanych z uczestnictwem członków w działalności statutowej Związku.
13. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczących Rady Trenerów i Kolegium Sędziów – jeżeli tryb ich powoływania i odwoływania nie został ustalony inaczej,
14. Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i innych dokumentów dla Komisji Rewizyjnej,
15. Przyjmowanie sprawozdań z prac Prezydium, Rady Trenerów i Kolegium Sędziów,
16. Interpretacja przepisów wewnątrzzwiązkowych,
17. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Trenerów i Kolegium Sędziów,
18. Wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień,
19. Wyznaczanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych Związku,
20. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych dla Walnego Zjazdu Delegatów.

§41

Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 50% członków zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§42

1. Dla kierowania bieżącą działalnością Zarząd może powołać Prezydium w składzie: Prezes, Wiceprezes,
2. Prezydium podejmuje decyzje dotyczące spraw bieżących z wyjątkiem zastrzeżonych dla władz Związku, składając każdorazowo sprawozdanie Zarządowi ze swoich prac.

§43

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków (w tym Przewodniczącego i sekretarza) i konstytuuje się na pierwszym zebraniu.

§44

Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:
1. Śmierci,
2. Przyjęcia pisemnej rezygnacji,
3. Uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczeniu z władz.

§45

W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej nowym członkiem Komisji Rewizyjnej zostaje osoba, która uzyskała w wyborach największą ilość głosów a nie została wybrana.

§46

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
2. Przedkładanie Zarządowi protokołów z przeprowadzonej kontroli z ewentualnym żądaniem wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości,
3. Wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów,
4. Przedkładanie sprawozdań Zwyczajnemu Walnemu Zjazdowi Delegatów i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
5. Delegowanie swoich członków do udziału w zebraniach Zarządu i Prezydium z głosem doradczym.


Rozdział V – Organy wykonawcze i administracyjne

§47

Organami wykonawczymi Związku są Rada Trenerów i Kolegium Sędziów, zaś ich skład osobowy wynika z potrzeby prawidłowego ich funkcjonowania.

§48

Organem wykonawczo-administracyjnym Związku jest Sekretarz wraz z podległym mu Biurem.

§49

Szczegółowe zasady pracy Rady Trenerów, Kolegium Sędziów i Biura określają Regulaminy zatwierdzone przez Zarząd.

Rozdział VI – Nagrody i kary

§50

Za aktywną działalność w zakresie realizacji zadań statutowych Związku przyznaje się wyróżnienia:
1. Nagrody,
2. Dyplomy honorowe,
3. Plakietki oraz odznaki honorowe PZBad,
4. Występuje z wnioskiem do odpowiednich władz o nadanie wyróżnień i odznaczeń.

§51

1. Za brak dyscypliny, nieprzestrzeganie Statutu i uchwał władz Związku mogą być nakładane kary dyscyplinarne na:
· Członków Związku
· Zawodników
· Działaczy, instruktorów, trenerów i sędziów,
2. Zasady, tryb postępowania oraz rodzaj kar określa Zarząd Związku na podstawie wytycznych władz sportowych.
3. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członków Związku przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni.

Rozdział VII – Majątek i fundusze Klubu

§52

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusz.
2. Na fundusze związku składają się:
· Wpływy ze składek członkowskich, opłaty startowe imienne od członków Związku,
· Dotacje na realizację zadań zleconych,
· Darowizny i inne wpływy z działalności statutowej promocyjnej
· Odsetki bankowe
· Środki uzyskane z ofiarności publicznej.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I półrocza każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd.
4. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia winny być przechowywane wyłącznie w banku na koncie związku. Wpłaty gotówkowe należy, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazywać na konto.

§53

Zakres i zasady finansowe Związku regulują ogólnie obowiązujące przepisy.

§54

Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób, w tym Prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

Rozdział VIII – Postanowienia końcowe

§55

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów w pierwszym terminie. Bez względu na liczbę
delegatów w drugim terminie.

§56

W razie podjęcia przez Walny Zjazd Delegatów uchwały o rozwiązaniu związku Zarząd wraz z Komisją Rewizyjna przekształcają się w Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Związku z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących.

§57

Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek.

§58

Prawo interpretacji uchwalonego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów.

Pobierz statut (plik PDF).

Chciałbyś zostać członkiem WOZBAD'u?

zobacz jakie to proste